R257R-Square-Lena-Boone-Zuni-calcite-bear-fetish-300.jpg
Lena Boone

R257 Lena Boone Zuni bear in calcite

90.00

Lena Boone carved this Zuni bear from calcite. 
2 1/2" x 2 1/2"   

Add To Cart
R257R-Square-Lena-Boone-Zuni-calcite-bear-fetish-300.jpg
R257L-Square-Lena-Boone-Zuni-calcite-bear-fetish-300.jpg