RM46R-Square-Sara-Leekya-serpentine-wolf-Zuni-fetish-400.jpg
Wolves

RM46 Sarah Leekya Zuni Wolf

250.00

SARAH LEEKYA ZUNI WOLF CARVING
Carved from spotted serpentine. 
1 1/4" x 3 3/4" x 3/4"  RM46 - $250

Add To Cart
RM46R-Square-Sara-Leekya-serpentine-wolf-Zuni-fetish-400.jpg
RM46L-Square-Sara-Leekya-serpentine-wolf-Zuni-fetish-400.jpg