RC33R-Square-Cheryl-Booqua-Zuni-fish-carving-300.jpg
Sea Creatures

RC33 Cheryl Booqua Zuni Fish

40.00

CHERYL BOOQUA ZUNI FISH FETISH CARVING
Carved from oyster shell by Cheryl Booqua, Zuni. 
1 1/2" x 2"   RC33 - $40

Add To Cart
RC33R-Square-Cheryl-Booqua-Zuni-fish-carving-300.jpg
RC33L-Square-Cheryl-Booqua-Zuni-fish-carving-300.jpg